หน้าแรก

เกี่ยวกับ สกมช.

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมกับ สคส. กำหนดมาตรการเข้มในการตรวจสอบเชิงรุกหน่วยงานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

กิจกรรม ข่าวสาร

ลธ.กมช. บรรยายสร้างความความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ ขับเคลื่อนพื้นฐานสำคัญสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างปลอดภัย

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จับมือ ฟอร์ติเน็ต ลงนามความร่วมมือสนับสนุนข่าวกรองภัยคุกคาม สร้างศักยภาพการป้องกันภัยไซเบอร์แบบครบวงจร

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จับมือ กรมการขนส่งทางบก สร้างระบบข้อมูลมั่นคงปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจใช้บริการ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมสร้างบริการสุขภาพปลอดภัย ขยายองค์ความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์แก่บุคลากร ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เสริมทัพองค์ความรู้สู้ภัยไซเบอร์ มุ่งสู่ความมั่นคงของชาติ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมประชุมหารือเสริมความปลอดภัย สร้างมาตรฐานเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ส่งต่อองค์ความรู้อัปเดตเทรนภัยคุกคาม สร้างระบบข้อมูลปลอดภัยแก่ประชาชน

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. MOU ร่วม มธ. เสริมความร่วมมือทางวิชาการปกป้องข้อมูลปลอดภัย พร้อมผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์พัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดการอบรมการฝึก NCSA Cyber Range เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เดินหน้าเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานของรัฐ เพื่อรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. แนะแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช.จัดใหญ่ขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับนานาชาติครั้งแรกของไทย รวมผู้นําทาง Cybersecurity ทั่วเอเชีย ในงาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2024

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จัดอบรมการฝึก NCSA Cyber Range อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เข้าพบอัยการสูงสุด หารือแนวทางการแก้ไขและป้องกัน กรณีโฆษณาหลอกลงทุนหรือชักชวนเข้าเว็บพนันออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. หารือร่วม DSI เร่งจัดการโฆษณาหลอกลวงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ป้องกันประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อสกมช. หารือร่วม DSI เร่งจัดการโฆษณาหลอกลวงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ป้องกันประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. จุดพลังด้านความปลอดภัยไซเบอร์เฟ้นหาสุดยอดทีมหญิงไทยในการแข่งขัน “Woman Thailand Cyber Top Talent 2023”

NCSA Cyber Clinic

NCSA Cyber Clinic 2024 ครั้งที่ 1/2567 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ

กิจกรรม ข่าวสาร

รองนายกฯ ภูมิธรรม นั่งประธานบอร์ด กมช. ลุยดันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำชับ สกมช. คุมเข้มหน่วยงานสำคัญป้องกันการแฮกข้อมูลประชาชน

Cybersecurity Knowledge Sharing

NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 1/2567 หัวข้อ “เจาะลึกกลยุทธ์การดำเนินงาน Implementing Zero Trust Architecture (ZTA) และการกำหนดนโยบาย Zero Trust ขององค์กร”

ประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง )แนวปฏิบัติเรื่องแนวทางพิจารณาให้ภารกิจหรือบริการของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแล เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ตามประกาศมาตรา 49

 

 

 

หนังสือการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (THAILAND'S NATIONAL CYBER EXERCISE 2023)

 

 

 

คำแนะนำเรื่องแนวทางการปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมสำหรับยุคควอนตัม Guidelines for Post–Quantum Readiness

กฏหมายลำดับรองที่สำคัญ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอยภับไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช)

สกมช. ขอเชิญทุกท่านร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แบบประเมินสถานภาพการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

เชิญชวนร่วมประเมินการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญห้วง ต.ค. 64 - ก.ย. 65

นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

NCSA Research Center

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงแบบสำรวจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

รายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 142 6888 (ติดต่อเวลาทำการ)
โทรสาร : 02 143 7593
Email : แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National Computer Emergency Response Team (NCERT):
โทรศัพท์ 02-142-6885 (ติดต่อเวลาทำการ)
ศูนย์แจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์: โทรศัพท์ 02-114-3531 (24 ชั่วโมง)

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th
NCERT Line Openchat :